صفحــــــــــــــــــــــــات
فكاهي هاي ارسالي خوانندگان اين سايت صفحه ۳
كبي خوشي كبي غم
در آلمان يك كنفرانس بوده كه آدم هاي سرشناس اكثر كشور هاي دنيا آمده بودند. در بين آنها آقاي كرزي هم بوده. تصادف وقت تفريح ميشود و اعلان ميشود كه نيم ساعت تفريح است آقاي كرزي چون زياد خسته ميباشد ميرود بيرون تا كمي قدم بزند و در اينجا با اميتا بچن سر ميخورد كه او هم در كنفرانس شركت داشته. بعد از سلام عليك بين آنها بعضي سوالات شروع ميشود. آقاي كررزي از اميتا بچن سوال ميكند: خوب آقاي اميتا بچن زندگي در هند چطور است؟ اميتا بچن در جواب ميگويد خوب است "كبي خوشي كبي غم" اميتا بچن ميفرمايد زندگي در افغانستان چطور است؟ كرزي در جواب ميگويد خوب است ولا "كبي مرمي كبي بَم
فرستنده شكيب از هالند

ديوانه
شخصي از راه ميگذشت ديد كه يك ديوانه در سوراخ كوچكي نگاه ميكند. او نزديك رفت تا او هم به سوراخ نگاه كند. وقتي به سوراخ نگاه كرد چيزي نديد. به ديوانه گفت من كه چيزي در اينجا نديدم. ديوانه گفت من من ده سال ميشود نگاه ميكنم چيزي نميبينم تو ميخواهي در يك ثانيه بيبيني؟
فرستنده شكيب از هالند

مسلمان
در يكي از روز هاي جمعه كه چهار صد نفر در نماز جعه بودند يك نفر همراي يك شمشير وارد مسجد ميشود و سوال ميكند كسي مسلمان داخل اين مسجد است؟ همه با تعجب به او نگاه ميكنند و با خود فكر ميكنند كه ما همه اينجا مسلمان هستيم چرا او اين سوال را ميكند. يك نفر از ميان همه جواب ميدهد كه من مسلمان استم. شخص شمشير دار او را با خود بيرون ميبرد و با شمشيرش يك گوسفند براي او ميكشد و ميگويد اين به خاطري كه تو مسلمان هستي برو. دو باره داخل مسجد ميشود و سوال ميكند كه كي مسلمان است؟ همه فكر ميكنند كه نفر اولي را كشت و يكي از ميان صدا ميكند كه همين ملا امام مسلمان است ملا در جواب ميگويد بد كردي خودت مسلمان هستي
فرستنده شكيب از هالند
Click here and read Mullah Nasrudin English jokes.
.براي خواندن فكاهي هاي ارسالي خوانندگان به اينجا كليك كنيد
Click Here and Submit Your Joke For Users Submitted Jokes pages.
اين سايت همينجا كليك كنيد Forum براي استفاده از

CopyRight © Afghanfun.com All right Reserved