صفحــــــــــــــــــــــــات

فكاهي هاي ارسالي خوانندگان اين سايت صفحه ۱۲

یکروز جنگ بین گروه های درگیر بسیار شدید شد و بم و راکت و هاوان بسیار رد و بدل میشد. بعد از این که راکت به موضع یکی از گروپ های در گیر جنگ اصابت کرد، بسیار مردم تلف و مجروح شدند. یکنفر که بر اثر بیم و ترس از راکت تنبان خود را کثیف ساخته بود با بسیار پریشانی صدا زد، ببینید برادران اگر خون زرد است من هم زخمی شده ام.

فرستنده: ظاهر محمد عطائی از ناروی

وقتی دانشمندان بار اول کمپیوتر را اخترا نموده بودند هر کس از هر  کشور میرفت و ازکمپیوتر سوال میکرد و کمپیوتر جواب اش را میداد. از مردم  هر کشور که سوال میکردند جواب درست دریافت میکردند. نوبت به افغانی رسید از کمپیوتر سوال کرد که آخر زندگی من چه خواهد شد؟ یکبار از زیر کمپیوتر آب پائین ریخت. افغانی متوجه نشد که چرا آب پائین ریخت و دانشمندی که کمپیوتر را ساختخ بود صدا زد و گفت که کمپیوتر ات جواب مرا داده نتوانست. دانشمند گفت: کمپیوتر میگه شاشیدم بر این زندگی که تو داری.

فرستنده: ظاهر محمد عطائی از ناروی

یک مسلمان، یک یهودی و یک مسیحی با هم دوست  بودند. آنها در بین راه میرفتند و پنج درهم پیدا کردند و با خود گفتند که این درهم ها را چی کنیم. آنها به توافق رسیدند که پول مذکور را حلوا بخرند و خریدند. آنها با هم گفتند که اگر همگی ما این حلوا را بخوریم چیزی چاره نمیشود  بگذاریم یک شهر آباد شود. آنها با هم تصمیم گرفتند که هر کسی که خواب خوب دید و صبح تعریف کرد و از هر کسی خواب خوب و  بهتر بود حلوا را بخورد. بالآخرا شب شد و آنها خوابیدند، مسلمان بلافاصله بیدار شد و تمام حلوا ها را خورد. صبح که همه بیدارشدند اول یهودی تعریف کرد که حضرت موسی (ع) شب در خوابم آمد و مرا به کوه طور برد. دوم مسیحی تعریف کرد که حضرت عیسی (ع) در خوابم آمد و تمام بهشت را به من نشان داد. نوبت مسلمان شد و گفت که من حضرت محمد (ص) را در خواب دیدم که مرا گفت ای بیچارهء غریبء بیکس. یهودی را موسی در کوه طور برد، مسیحی را عیسی در بهشت برد تو بر خیز حلوا را بخور کسی نداری که تو را جایی نشان بدهد. یهودی و مسیحی گفتند که ولا خواب ما بهتر بود و خواب تو حق.

فرستنده: ظاهر محمد عطائی از ناروی
Click here and read Mullah Nasrudin English jokes.
براي خواندن حكايات و طنز هاي شيرين ملا نصرالدين به اينجا كليك كنيد
Click Here and Submit Your Joke For Users Submitted Jokes pages.
اين سايت همينجا كليك كنيد Forum براي استفاده از

CopyRight © Afghanfun.com All right Reserved