صفحــــــــــــــــــــــــات

فكاهي هاي ارسالي خوانندگان اين سايت صفحه ١٦

یک پدر و پسر افریقایی که آدم میخوردند در جنگل مصروف پیدا کردن آدم بودند، یک مرد و به تعقیب آن یک طفل پیدا کردند و خوردند. بلآخره یک دختر جوان را پیدا کردند و پسرش گفت پدر جان این یکی شاید بیشتر مزه دار باشد، پدرش گفت پسرم، این یکی را خانه میبریم به جایش مادرت را میخوریم.

فرستنده: نوریه افضلی از دنمارک

 

A person who was sick went to the doctor and said "Doctor Sahib! Please help me as "my arm has become dry like wooden stick
"The doctor replied" Go to the carpenter then.

Sender: Mansoor from UK

 

روزي استاد به احمد گفت كه همراي كيبورد جمله بسازد احمد گفت بازي آلمان و فرانسه را كي بورد؟

فرستنده: احمد جاوید از افغانستان

 

روزي دختر شش (٦) ساله ای در كودكستان از استاد پرسان ميكند كه آيا دختر ٦ساله هم حامله ميشود؟ استاد ميگويد نه خير، از آخر صنف پسري ميگويد: راحت شدي ترسو؟.

فرستنده: جاوید از افغانستان

Click here and read Mullah Nasrudin English jokes.
براي خواندن حكايات و طنز هاي شيرين ملا نصرالدين به اينجا كليك كنيد
Click Here and Submit Your Joke For Users Submitted Jokes pages.
اين سايت همينجا كليك كنيد Forum براي استفاده از

CopyRight © Afghanfun.com All rights Reserved