صفحــــــــــــــــــــــــات

فكاهي هاي ارسالي خوانندگان اين سايت صفحه ١٥

غربت

يك نفر مي خواهد برود خارج و با خودش سه كيلو قند مي برد. از او مي پرسند: اينها را كجا مي بري؟
مي گويد: آخر شنيده ام غربت تلخ است

فرستنده: کنشکا احمدی از فنلند


Nasrudin was invited to a party. other guests asked him in the ceremony, do u have a good appetite for eating? He said, in this world this is the only thing i have.
Sender: Mashal from Pakistan


Nasrudin told a person. did you know that our friend dead.? His friend said no what was the cause of his death?. Nasrudin said, you are asking about his death but even the cause of his life was not known.
Sender: Mashal Pechak from Pakistan

 

یک مرد غریب در راه آمد و با یک مرد پولدار سر خورد، مرد غریب پرسید: چی کار میکنی؟ مرد پولدار گفت: گردش میکنم که اشتها پیدا کنم. و بعد مرد پولدار پرسید: تو چی کار میکنی؟ مرد غریب گفت: اشتها دارم کمی میگردم تا نان پیدا کنم
فرستنده: نوریه افضلی از دنمارک

Click here and read Mullah Nasrudin English jokes.
براي خواندن حكايات و طنز هاي شيرين ملا نصرالدين به اينجا كليك كنيد
Click Here and Submit Your Joke For Users Submitted Jokes pages.
اين سايت همينجا كليك كنيد Forum براي استفاده از

CopyRight © Afghanfun.com All rights Reserved