صفحــــــــــــــــــــــــات
فكاهي هاي ارسالي خوانندگان اين سايت صفحه اول
خروس زنكه باز
در زمان طالبان از مرغانچه يك خروس گم ميشود. بعد از گذشت چند روزي خروس دوباره پيدا ميشود. تمام مرغ هاي قريه به ديدن او آمده و از او پرسيدند كه در اين مدت كجا بودي؟ خروس گفت طالبان مرا زندان كرده بودند. مرغ ها پرسيدند كه چرا زندان؟ خروس گفت: طالبان در جيبم عكس ماكيان را پيدا كرده بودند از اين خاطر زندانم كردند
فرستنده افسون از دانمارك

موتر فلوكس
شخصی یک موترفلوکس خرید وبه طرفی شهرخود روان شد دربین راه دفعتاً موترش خراب گردید با دریوریکجا بانت موتر را بلند کرد، وقتی بانت را بلند کردند دیدند که ماشین وجود ندارد مرد مذکورشروع به لت وکوب دریورنمود که ماشین را کجا انداختی؟ درهمین وقت ازراه یک موترمیگذشت آن شخص ازدریورآن موتر پرسید (برادر درراه که آمدی کدام ماشین موتر نيفتاده بود؟) آن دریورعصبانی شده ازموترپایان شد وبانت پشت سررابلند کرد وقتی مرد مذکورماشین موتررادید بازهم به لت وکوب دریورخودافتاد که موترمرا تا اینجا لیورس(به عقب) آوردی
فرستنده: فرامورز ازکابل

مرغ و روباه
روزي از روز ها یک مرغ در بالای درختي نشته بود و یک دانه روبا در پائین درخت به سوی مرغ نگاه میکرد. در همین حال مرغ آذان داد و روبا سوی مرغ به عمیق نگاه کرد و گفت مرغ جان حال که آذان دادی بیا که با هم جماعت کنیم، مرغ از چالاکی خود استفاده کرد و گفت خوب درست است یک چند لحظه صبر کن که نماز گذار ها بیایند که جماعت کنیم خوب در همین گفت و گو بودند که از آن طرف 4 یا 5 دانه سگ به دوش میامد در همین حال مرغ دید که روبا میدود و میگریزد مرغ بالای روبا صدا زد، او روبا حال که نماز گذاران آمدند تو کجا میروی؟ روبا به بسیار عصبانیت روی خود را به سوی مرغ گشتاند و گفت مرغ جان حالا خو وضوي من شکسته است
با احترام عتیق الله " هاشمی "001
از کابل( وزارت مخابرت ، ریاست پست )001
بناء حظيرة، الديك مفقود من طالبان. وخلال الأيام القليلة القادمة ستكون إعادة الديك. جميع الدجاج في قرية لرؤيته وطلب منه أين كنت هذه المرة؟ قالت حركة طالبان في السجن كان ديكي. طلب السجن الدجاج لماذا؟ وقال الديك طالبان أصبحت كسرت لأن السجن كان صورة الدواجن

CopyRight © Afghanfun.com All right Reserved