صفحــــــــــــــــــــــــات

فكاهي هاي ارسالي خوانندگان اين سايت صفحه ١٨

حاضر جوابي

     حاضر جوابي 
شخصي گفت: به  خانه   يكي ازدوستانم رفته بودم بچه اي داشت چهار ساله پرسيدم دختري يا پسر؟ ناگهان ديدم كه پطلونش را پايين كشيد.

فرستنده: احمد جاوید از افغانستان


 

از يك آدم سختي پرسيدند تو در دنيا چي آرزو داري.   گفت: آرزو دارم كل شوم تاپول سلماني  ندهم.

فرستنده: احمد جاوید از افغانستانداكتر- چرا دواهايت را نميخوري؟
مريض- آخر چي كاركنم داكترصاحب؟ روي شيشه دوا نوشته است مواظب باشید در شیشه همیشه بسته باشد.

فرستنده: احمد جاوید از افغانستان


روزی ترکه سوار تاکسی می شه تاکسی وان می گه که در را ببند، ترکه می گه زرنگی می خواهی در بست حساب کنی؟.

فرستنده: Komiel از امارات عربیClick here and read Mullah Nasrudin English jokes.
براي خواندن حكايات و طنز هاي شيرين ملا نصرالدين به اينجا كليك كنيد
Click Here and Submit Your Joke For Users Submitted Jokes pages.
اين سايت همينجا كليك كنيد Forum براي استفاده از

CopyRight © Afghanfun.com All rights Reserved