صفحــــــــــــــــــــــــات

فكاهي هاي ارسالي خوانندگان اين سايت صفحه ۱۳

یکروز یکنفر خرش را گم کرده بود و بخاطر پیدا کردن خرش سه روز روزه میگیرد. بعد از سه روز خر خود را مرده میابد و بسیار غضب میشود و میگوید: ای خدا من به خاطر این سه روز روزه گرفتم و تو خر مرا مرده برایم دادی، نامرد باشم اگر سی روز روزه را نخورم.

فرستنده: ظاهر محمد عطائی کابلی از ناروی


یکروز یک هندو میخواست مسلمان شود. رفت پیش ملای اهل تسنن و گفت که من میخواهم مسلمان شوم.  ملای سنی تمام احکام دین را برایش یاد داد و در آخر گفت یک چیز را باید به یاد داشته باشی که نزد ملای شیعه نروی که از شیعه بودن کرده دین خودت خوب است. برای هندو سوال خلق شد که این ملا چرا اینطور گفت. بعداً رفت پیش ملاه اهل تشیع و گفت که من میخواهم مسلمان شوم. ملای شیعه هم تمام احکام دین را برایش یاد داد و در آخر گفت که یک چیز را به یاد داشته باشی که پیش ملای سنی نروی که اگر سنی شدی از این کرده دین خودت بهتر است.  بعداً هندو پیش خود فکر کرد که ملای سنی گفت که از شیعه دین خودت بهتر است و ملای شیعه گفت که از سنی کرده دین خودت بهتر است پس چرا دگه مسلمان شوم؟

فرستنده: ظاهر محمد عطائی کابلی از ناروی


سگرت فروش
یک روز در پل باغ عمومی کابل راکت خورد و تعداد زیاد زخمی و کشته به هر طرف افتیده بود. یک ژورنالست آمد و از یک سگرت فروش که مصروف جمع کردن قطی های سگرت خود بود پرسید که آیا شما این عمل را اسلامی میدانید؟ سگرت فروش گفت که "نه بابا امی اسلامییه سیل کو ایلییمه ده کون کینت زده و کینته ده کون ایلیم".   
از طر ف عمر از کانادا  


Click here and read Mullah Nasrudin English jokes.
براي خواندن حكايات و طنز هاي شيرين ملا نصرالدين به اينجا كليك كنيد
Click Here and Submit Your Joke For Users Submitted Jokes pages.
اين سايت همينجا كليك كنيد Forum براي استفاده از

CopyRight © Afghanfun.com All right Reserved