Afghanfun.com > poem > fa > 6.htm

بر س به داد منی زار یا علی مــــــــــد دی     ز ما نه کرده مرا خوار یا علی مـــــــد دی

گره ایست در همه کار ها چه چاره کنـــــم     گشای مشکل بسیار یا علی مــــــــــد دی

مرا ز کمک ا غیار شرم می آ یـــــــــــــــد     علی تو یی تو شوم یار یا علی مــــــد دی

شدم ز بون و ندا رم توان یا را ئـــــــــــی     عد و ست در پی آ زار یا علی مــــــــد دی

کنم نماز و عبادت برای مطلب خویــــــش     مرا ست مطلب بسیار یا علی مـــــــــد دی

گناه کرده و شر منده ام ز ا عما لـــــــــــم     شفیع خا لق جبار یا علی مـــــــــــــــد دی

شفیقه ا صغر نعمت شا عره افغان از د یار آ لمان
فرستنده فريده مشوق

بت پر ست

میز نم صد بو سه بر تصو یر تو هر روز و شــــب      من مسلما نم مگر تو بت پرستم کرده ئــــــــــــــــی

آ نقدر خو نا ب دل کز جام چشمم خــــــــــــورده ام     میر وم ا فتان و خیزان مست مستم کرده ئــــــــــی

رو ز و شب از هر دو چشمم گو هر نا یاب ر یخت     آری در با زار عشقت ور شکستم کرده ئـــــــــــــی

کار ی از د ستم نیا ید این ز مان غیر از دعـــــــــا     زا نکه با ز نجیر عشق ذو لا نه دستم کــــرده ئـــى 

شفیقه ا صغر نعمت شا عره افغان از د یار آ لمان
فرستنده فريده مشوق
ســــایـر صــــــــفـــحـــا ت

Copyright © Afghanfun.com All rights Reserved.