Afghanfun.com > poem > fa > 17.htm

چه کنم جانم خار و زار شـــــدم      بلبلم عاشق گلذار شــــــــــــدم

سرود عشق او گویم شب و روز     ترانه خوان باغ یار شـــــــــدم

یار من گل با وفای من اســـــــت     زسوز عشق او بیمار شـــــــدم 

فرستنده: حارث تنها
Email:- haris.tanha@yahoo.com

در جان عاشق من شوق جدا شدن نیســــــــت     خود گر دهی قفس را من میل جدا شدن نیست

من با تمام جانم پر بسته و اســــــــــــــــــــیرم     باید که با تو باشم در پای تو بمیــــــــــــــــرم

فرستنده: حارث تنها
Email:- haris.tanha@yahoo.com

ای یار به زیر قدمت زار بمـــــیرم      صد بار کنی زنده دیگر بار بمیرم

فرستنده: حارث تنها

روزی که فک از تو بریده است مــرا      کس به لب پر خنده ندید است مــــرا

چندان غم هجــــــــــران تودردل دارم      من دانم و آن که آفریده است مــــرا

M Alone : فرستنده

ســــایـر صــــــــفـــحـــا ت

Copyright © Afghanfun.com All rights Reserved.