Afghanistan, Kabul

The Foroshgah’e-Bozorg Shopping Center

Old Afghan Shopping center

Foroshgah-Bozorg’e Afghan
The Foroshgah-Bozorg Shopping Center was the first mall of its kind in Afghanistan and a symbol of the country’s future.
Afghan Store shopping center
The Afghan store was built in the last years of the reign of Mohammad Zahir Shah. It was owned by Qari Mohammad Aman Nawai. Earlier, the merchants had a shop on Nader Pashtun Road.

فروشگاه بزرگ افغان
فروشگاه بزرگ افغان در سال های پایانی سلطنت محمد ظاهر شاه ساخته شد. مالک آن قاری محمد امان نوایی بود. پیش از آن، این تجار مغازه ای در جاده نادر پشتون داشت. قرائت کتاب الله را با آواز گیرا میکرد. بعضی از روز های هفته برنامه های رادیو افغانستان با قرائت او آغاز میشد.
در آن زمان این نوع بینش عرضه کالاهای مد روز به مشتری بی پیشینه بود.
در کنار مواد مختلف کمیاب در بازار آن زمان، در منزل بالایی فروگاه بزرک افغان، رستورانتی موقعیت داشت. فضای این رستورانت سخت خوشایند بود. در آنجا هم خانواده ها، هم دوستان و هم عاشقان می آمدند. نامزدان جوان. از نگاه ها‌عشق پرواز میکرد. واژه ها ساز بود و آهنگ. کسی را به کسی کاری نبود.
جوانان بیتل نما و ژیگولو با پاچه های فراخ پتلون، یخن های کلان کرتی، مو های آراسته به سبک راجیش کینا قصه های عشق خیالی میکردند. از نگاه دختر مکتب که قصد یا سهوا در کوچه، در سرویس با نگاه یکی از آنان ثانیه ای گره خورده بود، کتاب هفت داستان می نوشتند.
هر روز از بام این ساختمان قصه ها، داستان ها، افسانه های عاشقانه کابلیان به گوش آسمان زمزمه میشد. ناز بود‌ و کرشمه. ابرو و مژگان سخندان میشد.
در آن زمان عشق پاکی داشت. رحمت بود و نعمت. جستجوی عشق خود مستی داشت. سنگسار واژه ناشناخته بود.
خاطره های خود بنویسید تا زنده بانیم !
همایون تندر

#Foroshgah-#Bozorg’e #Afghan
The #Foroshgah-#Bozorg #Shopping #Center was the first #mall of its kind in Afghanistan and a symbol of the country’s future.
#Afghan #Store shopping center
The Afghan store was built in the last years of the reign of Mohammad Zahir Shah. It was owned by Qari Mohammad Aman Nawai. Earlier, the merchants had a shop on Nader Pashtun Road.
#AfghanStore AfghanMall #OldAfghanistan #Afghanistan1970 #1960 #19s #1950